luni, 4 iulie 2011

Documente necesare optinerii concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului

 1. cerere tip
 2. copia actului de identitate al solicitantului 
 3. certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de 
 4. livretul de familie- dupa caz  
 5. extras de cont (daca se doreste plata pe card)
 6. decizie suspendare activitate
 7. Actele doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul fi, de asemenea:
 •    a) certificatele de naştere ale copiilor pentru care se solicită dreptul, precum şi ale celorlalţi copii aflaţi în întreţinere;
      b) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei ;
      c) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei;
      d) hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului ;
      e) decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă ;
      f) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare ;
      g) actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile. 
 •  Actele doveditoare privind realizarea de venituri, precum şi nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sau de organele competente, sunt, după caz, următoarele:
      a) dovada eliberată de angajator din care să rezulte că persoana îndreptăţită a realizat timp de 12 luni în ultimul an anterior naşterii copilului venituri din salarii, sau, după caz, de autoritatea competentă, în caz de dizolvare, faliment ori lichidare judiciară a angajatorului;
      b) dovada privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut copilul şi/sau, după caz, dovada privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului, precum şi copia deciziei de impunere, eliberată de autorităţile competente, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din activităţi agricole;
      c) dovada eliberată de organele competente, în cazul persoanelor care realizează venituri profesionale neimpozabile;
      d) dovada eliberată de organele competente, în cazul asociaţilor unici, privind veniturile realizate de aceştia;
      e) adeverinţa eliberată de plătitorul indemnizaţiei de maternitate,  de angajator sau, după caz, de casa teritorială de asigurări de sănătate ori de agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă;
      f) dovada eliberată de autorităţile competente, de angajatori sau, după caz, declaraţia pe propria răspundere, din care să rezulte data de la care solicitantul se află în concediu pentru creşterea copilului;
      g) copia contractului de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori de autorităţile competente străine sau române, tradusă şi legalizată, care să ateste perioadele în care au fost realizate activităţi profesionale

       Actele doveditoare privind atestarea situaţiilor care dau dreptul la optinerea indemnizatiei pentru cresterea copilului:
      a) dovada eliberată de instituţia care a trimis persoana în misiune permanentă în străinătate,
      b) dovada eliberată de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă,
      c) dovada eliberată de casele teritoriale de pensii,
      d) dovada eliberată de angajator
      e) dovada eliberată de casa teritorială de asigurări de sănătate,;
      f) adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ, care să ateste frecventarea cursurilor fără întrerupere, până la data solicitării acesteia,
      g) diploma de absolvire, foaia matricolă sau adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior,
      h) livretul militar, certificatul sau orice altă dovadă eliberată, de structurile militare
      i) dovada privind calitatea de elev, student sau masterand la o unitate de învăţământ.
    Alte acte doveditoare privind acordarea drepturilor reprezentând indemnizaţie :
    a) declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte firesc nu beneficiază de indemnizaţie sau de stimulent;
    b) declaraţia pe propria răspundere a persoanei îndreptăţite din care să reiasă că se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului şi că acesta nu este încredinţat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public;
    c) certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap;
    d) adeverinţa eliberată de medicul specialist privind certificarea naşterii înainte de termen;
    e) alte documente, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului, la solicitarea agenţiilor teritoriale.

   Niciun comentariu:

   Trimiteți un comentariu