joi, 14 iulie 2011

Dacă angajatorul nu a plătit contribuţiile sociale pe o perioadă cuprinsă în intervalul a douăsprezece luni anterior datei naşterii copilului, se consideră îndeplinită condiţia pentru ca angajatul să beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea copilului?

Se poate beneficia de indemnizaţia pentru creşterea copilului, chiar dacă pentru această persoană angajatorul nu a plătit contribuţiile de asigurări sociale. Indemnizaţia pentru creşterea copilului nu are legătură cu contribuţiile de asigurări sociale la bugetele aferente acestora, ci se acordă în raport cu efectuarea sau nu a unei activităţi profesionale ori existenţa uneia sau mai multor perioade asimilate prevăzute de OUG nr. 111/2010.

Persoanele care au desfăşurat activităţi supuse impozitului pe venit şi figurează în evidenţele administraţiei financiare cu venituri pe minus.

Faptul că persoana nu a realizat venituri pe perioada cât a desfăşurat activitate profesională nu este un impediment în acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului. Perioada de eligibilitate de douăsprezece luni anterior datei naşterii copilului este îndeplinită, chiar dacă în evidenţele administraţiei financiare acestei persoane i-a rezultat un venit pe minus. În această situaţie, cuantumul indemnizaţiei este de 600 lei lunar.

Sunt luate în considerare la stabilirea indemnizaţiei pentru creşterea copilului veniturile din chirii, veniturile din dobânzi, câştigurile din transferul titlurilor de valoare?

Veniturile din chirii sunt venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi, potrivit art. 61 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, acestea nu sunt activităţi independente. De asemenea, veniturile din dobânzi, câştigurile din transferul titlurilor de valoare etc. sunt venituri din investiţii definite la art. 65 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prin urmare nu sunt venituri din activităţi independente.
Toate aceste venituri nu se iau in calcul la stabilirea concediului pentru cresterea copilului si a indemnizatiei aferente.

Cum se stabileşte venitul cuvenit în luna naşterii copilului?

Pentru luna naşterii copilului se iau în calcul, conform prevederilor art. 21 alin. (3) din Normele metodologice,  veniturile cuvenite pentru acea lună. Prin venituri cuvenite se înţelege venitul pe care l-ar fi primit persoana dacă ar fi lucrat în toată luna sau cumulul dintre venitul aferent zilelor lucrate cu indemnizaţia de maternitate.

Sunt considerate venituri supuse impozitului pe venit veniturile obţinute de persoane fizice pe baza contractelor sau convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil?

La calculul indemnizaţiei pentru creşterea copilului se pot lua în considerare veniturile obţinute din activităţi independente - veniturile comerciale din prestări servicii, precum şi venitul obţinut în baza unei convenţii civile de prestări de servicii, acesta fiind supus impozitului pe venit şi realizat în urma unei activităţi prestate.

Este posibilă acoperirea unor perioade lipsă din perioada de eligibilitate de douăsprezece luni anterior datei naşterii copilului prin plata retroactivă a unor contracte de asigurare socială cu Casa Naţională de Pensii Publice sau a unor contracte de asigurare de sănătate cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate?

Pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului nu are relevanţă plata contribuţiilor de asigurări sociale, singura modalitate de a beneficia de indemnizaţie pentru creşterea copilului este realizarea de venituri supuse impozitului pe venit, aşa cum sunt ele prevăzute la art. 3 din OUG nr. 111/2010, sau aflarea în una dintre perioadele asimilate prevăzute la art. 2 alin. (5) şi (6) din OUG nr. 111/2010.
Deci nu se pot acoperi perioade lipsa deoarece nu se pot inregistra retroactiv venituri supuse impozitului pe venit.

Veniturile obtinute de asociati/administratori la o societate pot fi luate în calcul la stabilirea indemnizaţiei pentru creşterea copilului?

Dividendele obţinute de asociatul unic la o societate nu se iau în considerare la stabilirea veniturilor care se iau în calculul indemnizaţiei pentru creşterea copilului, conform prevederilor art. 2 alin. (1) şi art. 3 din OUG nr. 111/2010. Potrivit art. 65 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, dividendele sunt venituri din investiţii, acestea se pot reinvesti, odată cu restul sumei obţinute ca profit care se utilizează de obicei tot pentru investiţii.

In schimb indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor comerciale pot fi luate în considerare la stabilirea veniturilor care se iau în calculul indemnizaţiei pentru creşterea copilului, dacă au fost prevăzute în actul de constituire al societăţii sau a fost stabilit de adunarea generală a acţionarilor, fiind asimilate veniturilor din salarii.
 
În cazul asociaţilor unici, potrivit art. 55 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este considerată venit din salarii indemnizaţia lunară a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale.